top of page

AVÍS LEGAL

1. Informació general

"ARSENAL MASCULINO, S.L., S.L.", establerta a en C/ Amigó 72, 08021 Barcelona., amb N.I.F. B66594516.

 

2. Objecte

Aquest lloc web és propietat de ARSENAL MASCULINO, S.L., S.L. Ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, a la informació, productes i serveis diversos, propis, oferts per la nostra empresa.

El present Avís Legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de l'esmentat lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquest implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

ARSENAL MASCULINO, S.L. SL es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del seu lloc web. Per tant, es recomana que l'usuari llegeixi atentament i atentament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer ús, ja que aquestes poden patir algunes modificacions.

 

3. Propietat Industrial i Intel·lectual

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que s'hi apareixen pertanyen a ARSENAL MASCULINO, S.L. SL i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

4. Continguts

Els continguts del lloc web són posats a disposició de l'usuari per ARSENAL MASCULINO, S.L. SL com a informació pròpia o, si escau, de tercers. ARSENAL MASCULINO, S.L. SL posarà a la seva disposició els mitjans raonables perquè els continguts inclosos en el seu lloc web siguin exactes i estiguin actualitzats.

 

5. Accés a la pàgina web

L'usuari pot accedir gratuïtament al lloc web, llevat que es refereixi al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor de Serveis d'Internet (ISP) contractat pel seu compte.

Per la seva banda, ARSENAL MASCULINO, S.L. SL informa que no es fa responsable de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions, fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no li correspon, per la qual cosa l'accés pot ser suspès, cancel·lat o inaccessible per motius tècnics i especialment en cas de força major.

Així mateix, ARSENAL MASCULINO, S.L. SL es reserva el dret d'interrompre en cas que consideri necessari l'accés al seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, ja sigui per seguretat, control, manteniment, avaria elèctrica o qualsevol altre motiu. Si la interrupció és definitiva, es comunicarà aquesta circumstància als usuaris, que podran patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, ARSENAL MASCULINO, S.L. SL no es fa responsable de les conseqüències de les interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del seu lloc web.

D'altra banda, l'accés a determinats serveis és exclusiu per als nostres clients, per als quals és requisit el registre i acceptació prèvia, abans de l'inici de la prestació, de les condicions particulars, aquelles que substituiran, completaran i / o modificaran les establertes en aquest Avís Legal.

 

6. Ús del lloc web

La utilització del lloc web per part de qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari, que ha de posseir la capacitat legal de contractació i representació necessària per contractar, la qual cosa accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que ARSENAL MASCULINO, S.L. SL posa a la seva disposició per dur a terme activitats contràries a la llei, la moral o l'ordre públic i, en general, a fer-ne ús de conformitat amb les presents Condicions Generals.

En particular, queda prohibit l'ús del lloc web amb finalitats lesives per als béns de ARSENAL MASCULINO, S.L. SL que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o utilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de ARSENAL MASCULINO, S.L. SL o de tercers, si escau.

L'usuari pot descarregar-se els continguts que desitgi des del lloc web i, quan sigui necessari, ARSENAL MASCULINO, S.L. SL l'informarà si és necessari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a aquest efecte o els que s'utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es demana a l'usuari que presti atenció a aquests missatges d'advertència, ja que ARSENAL MASCULINO, S.L. SL no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui patir l'equip informàtic de l'usuari perquè l'usuari ha fet un mal ús o ús negligent del lloc web.

 

7. Publicitat

El contingut publicitari o patrocinat està allotjat al lloc web. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb la normativa que en cada cas pugui ser aplicable. ARSENAL MASCULINO, S.L. SL no serà responsable dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir continguts publicitaris o patrocinadors.

 

8. Responsabilitat

ARSENAL MASCULINO, S.L. SL no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. ARSENAL MASCULINO, S.L. SL tampoc es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers, que puguin estar enllaçats o enllaçats des d'aquest portal.

ARSENAL MASCULINO, S.L. SL es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

ARSENAL MASCULINO, S.L. SL no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació publicada al portal, ni dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, directament o indirectament, causin o puguin causar danys econòmics, materials o de dades, causats per l'ús d'aquesta informació.

 

9. Qualitat de servei

L'accés al Portal no implica l'obligació per part de ARSENAL MASCULINO, S.L. SL de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programari nociu.

ARSENAL MASCULINO, S.L. SL no es fa responsable dels danys en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

 

10. Protecció de dades personals

ARSENAL MASCULINO, S.L. SL garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com l'aplicació de la normativa en matèria de protecció de dades, és a dir, el Reglament (UE) 2016/679 i la nova Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPD). ARSENAL MASCULINO, S.L. SL posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l'empresa amb informació detallada per als Usuaris.

 

11. Cookies

En relació amb les cookies pot consultar la nostra política de cookies.

 

12. Legislació

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal, serà la llei espanyola.

bottom of page